Impressum  
 
Impressum

Campingplatz Brockmühle
Benedikt Gerwert
Zum Heubach 34
48734 Reken

Tel.: 02864 - 7759
Mobil: 01715332257
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Disclaimer:

Ondanks zorgvuldige controle aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s zijn de aanbieders verantwoordelijk.

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informaties. Eisen voor aansprakelijkheid tegen de auteur, die betrekking hebben op schaden van materiële of ideële aard, die veroorzaakt werden door het gebruiken of niet-gebruiken van de aangeboden informatie resp. door het gebruiken van foutieve en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover aan de kant van de auteur geen bewijsbaar opzettelijke of grof nalatige schuld aanwezig is. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, zonder afzonderlijke aankondiging, delen van de pagina’s of het totale aanbod te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordingsgebied van de auteur liggen, zal een aansprakelijkheids-verplichting eerst dan van kracht worden als de auteur van de inhoud in kennis is en het hem technisch mogelijk en passend geweest zou zijn het gebruik in geval van een onwettige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hiermede uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de linkzetting er geen illegale inhoud op de te linken pagina herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving of het auteursrecht van de gelinkte/geschakelde pagina’s heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hiermede van elke inhoud van alle gelinkte/geschakelde pagina’s die na de linkzetting gewijzigd werden. Deze vaststelling geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen Internetaanbod, alsmede voor vreemde invoeringen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglisten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor schades die uit het gebruiken of niet-gebruiken van op die manier aangeboden informaties ontstaan, is alleen de aanbieder van de pagina verantwoordelijk, niet degene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en kenmerkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafieken, geluidsopnamen, videosequenties en teksten te gebruiken en gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsopnamen, videosequenties en teksten. Alle binnen het Internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het op dat moment geldende kenmerkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. Alleen op basis van het slechts noemen kan niet geconcludeerd worden dat merknamen niet door rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft alleen bij de auteur van de pagina’s. Het vermenigvuldigen of gebruiken van dergelijke grafieken, geluidsopnamen, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming

Voor zover binnen het Internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te geven, geschiedt het opgeven van deze gegevens van de kant van de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook toegestaan zonder opgave van dergelijke gegevens resp. met opgave van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruiken van de in het kader van het impressum of vergelijkbare opgaven gepubliceerde contactgegevens zoals adressen, telefoon- en faxnummers alsmede e-mailadressen voor het zenden van niet uitdrukkelijk vereiste informatie door derden is niet toegestaan. Gerechtelijke stappen tegen de afzender van zogenaamde spam bij het overtreden van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting dient gezien te worden als deel van het Internetaanbod waar op deze pagina naar werd verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig zouden overeenkomen met de geldende rechtspositie, dan blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid hiervan onberoerd.